Mám zájem Výsledky Moduly SEO Analytics

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky používání služby SEO Analytics společnosti Pro Holding CZ, s.r.o.

vydané podle zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění
Pro Holding CZ, s.r.o. se sídlem Písnická 448/5, Praha 4, PSČ 14200, IČ 27230082, DIČ CZ27230082
zapsán do obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 106179 (dále jen „Poskytovatel“)

1. Předmět Všeobecných podmínek

1.1 Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran (Pro Holding CZ, s.r.o. a Účastník) při poskytování licence na užívání počítačového software (dále jen „Služba“) a souvisejících služeb na základě smlouvy o poskytnutí licence (dále jen „Licenční smlouva“).

2. Uzavření Licenční smlouvy

2.1 Zájemce o uzavření Licenční smlouvy (dále jen „Účastník“) předkládá návrh na uzavření Licenční smlouvu (dále jen „Návrh smlouvy“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.seo-analytics.cz . Těmito všeobecnými podmínkami není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3 Pro zaslání Návrhu smlouvy vyplní Účastník registrační formulář ve webové stránce www.seo-analytics.cz . Návrh smlouvy odešle Účastník poskytovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) s popiskem „Souhlasím s licenčními podmínkami“ a kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v Návrhu smlouvy jsou poskytovatelem považovány za správné.
2.4 Účastník bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít Licenční smlouvu, a to zejména se subjekty, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně licenčních podmínek).
2.5 Účinnost smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Účastníkem vzniká doručením akceptace Poskytovatele s Návrhem smlouvy Účastníkovi. Současně s doručením akceptace předává Poskytovatel Účastníkovi všechny potřebné informace pro využívání Služby.
2.6 Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Licenční smlouvy.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě Návrhu smlouvy učiněné na webové stránce a uzavření Licenční smlouvy bude Účastníkovi vytvořen uživatelský účet (dále jen „Účet“). Ze svého Účtu může Účastník provádět administrátorskou správu software.
3.2. Přístup k Účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Účastníka.

4. Licence k software

4.1. Poskytovatel poskytuje Účastníkovi licenci k software (dále jen „Licence“) jako nevýhradní.
4.2. Licence je poskytována bez územního omezení, přičemž server poskytovatele, na kterém bude rozmnoženina software uložena, bude umístěn v České republice.
4.3. Ke Službě mohou přistupovat a její funkce využívat jak koncoví uživatelé tak třetí osoby, kterým Účastník zřídí uživatelský přístup ke Službě.
4.4. Účastník nabývá licenci k užití Služby okamžikem účinnosti Licenční smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání Licenční smlouvy.
4.5. Rozsah užití Služby je stanoven u jednotlivé Služby.
4.6. Účastník je oprávněn Službu užít pouze k účelu vyplývajícímu z Licenční smlouvy a v souladu s určením Služby. Užití Služby prostřednictvím automatických procesů nebo robotů není dovoleno.
4.7. Účastník není povinen licenci využít.
4.8. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných kvalitativních změn Služby ze strany Poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněné Službě.

5. Servisní a hostingové služby

5.1. Po dobu účinnosti Licenční smlouvy bude Poskytovatel poskytovat nabyvateli následující servisní služby:
5.1.1. úpravy (patches), aktualizace (updates) či vylepšení (upgrades) software, a to dle rozsahu a v čase stanoveném uvážením Poskytovatele; Poskytovatel není povinen tyto změny software provádět;
5.1.2. zálohování dat Účastníka, přičemž frekvence zálohování dat je jeden (1) den; daty se pro účely provádění zálohování dle Licenční smlouvy rozumí data, která nabyvatel vloží do software;
5.1.3. základní technická podpora prostřednictvím elektronické pošty pro všechny produkty, kromě SEO Analytics START, a to v rozsahu stanoveném uvážením Poskytovatele.
5.2. Na základě Licenční smlouvy dále zajistí Poskytovatel pro Účastníka základní hostingové služby nezbytné pro provoz Služby v rámci počítačové sítě internet. Hostingovými službami se tak rozumí zajištění přístupu koncových uživatelů k serveru Poskytovatele, na kterém bude umístěn software, po síti internet pod protokolem http, eventuálně https a dále zajištění provozu hardware a příslušných počítačových programů nezbytných k fungování software.

6. Poskytování provozní služby

6.1. Provozní služby nemusí Poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně Účastníka nebo jiných osob. Provozní služby tak nemusí Poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
6.2. Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality provozních služeb. V souvislosti s tímto oprávněním může Poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování provozních služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software nebo jiných počítačových programů.
6.3. Při poskytování provozních služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb.
6.4. V případě, že k poruše v poskytování provozních služeb došlo z důvodů na straně Účastníka, zavazuje se Účastník uhradit Poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy Poskytovatel.
6.5. Provozní služby zajišťuje Poskytovatel také prostřednictvím dalších subjektů a některá data či jejich množství mohou tak být omezena, s čímž Účastník souhlasí.

7. Ochrana know-how Služby

7.1. Účastník bere na vědomí, že Služba je chráněna autorským právem. Účastník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití Služby.
7.2. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není Uživatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci Služby.
7.3. Uživatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv ke Službě.
7.4. Účastník bere na vědomí, že k řádnému užití Služby může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy. Účastník bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.
7.5. Účastník není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení Poskytovatele s výjimkou prostředků, které nabízí administrační rozhraní Služby.
7.6 Účastník bere na vědomí, že případné porušení práv Poskytovatele je tento oprávněn řešit soudní cestou.

8. Práva a závazky Účastníka

8.1 Účastník je oprávněn:
8.1.2 Předkládat návrhy, připomínky, žádosti a reklamace Poskytovateli výhradně elektronickou cestou.
8.1.3 Oznamovat zdarma závady v rámci Dostupnosti.
8.1.4. Zvolit si adresu v České republice pro zasílání Vyúčtování a jiných písemností (korespondenční adresu).
8.2 Účastník se zavazuje:
8.2.1 Užívat Služby způsobem, který je v souladu s Účastnickou smlouvou, Všeobecnými podmínkami a podmínkami jednotlivých služeb a ostatními písemnými oznámeními Poskytovatele, která budou Účastníkovi k dispozici, jakož i v souladu s platnými právními předpisy. Účastník je povinen se vždy s aktuálními podmínkami a oznámeními seznámit.
8.2.2 Řádně a včas hradit ceny Služeb ve výši dle Ceníku služeb platného v době poskytnutí Služby.
8.2.3 Písemně informovat Poskytovatele o všech změnách údajů uvedených v Licenční smlouvě, například o změnách osobních a identifikačních údajů či o změnách adres, vždy nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
8.2.4 Dodržovat další povinnosti uvedené v těchto Všeobecných podmínkách.

9. Práva a závazky Poskytovatele

9.1 Poskytovatel se zavazuje:
9.2 Poskytnout Účastníkovi oprávnění k výkonu práva užít software (licenci).
9.3 Poskytovat Účastníkovi Služby a udržovat technickou dostupnost Služeb (dále jen „Dostupnost“) v souladu s těmitoVšeobecnými podmínkami.
9.4 Provádět opravy Dostupnosti neprodleně po zjištění závad tak, aby závady byly odstraněny v nejbližším možném termínu, nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění.
9.5 Zveřejňovat informace o změnách v rozsahu, kvalitě a cenách Služeb a souvisejících služeb, a to např. prostřednictvím internetových stránek, oznámení a informačních materiálů. V případě zvýšení cen Služeb a změny Všeobecných podmínek upozorní Poskytovatel současně na takovouto změnu Účastníky zasláním informace společně s Vyúčtováním nebo elektronickou cestou.
9.6 Dodržovat další povinnosti uvedené v těchto Všeobecných podmínkách.

10. Platební podmínky

10.1. Cena za využití Služby bude stanovena v Licenční smlouvě dle ceníku Služby. Tímto článkem není dotčeno právo poskytovatele poskytnout licenci či související služby za jiných podmínek.
10.2. K aktivaci Služby dojde po připsání příslušné částky za zvolené období na účet Poskytovale a zaslání přístupových údajů Účastníkovi.
10.3 Ceny za poskytované Služby a případné související služby se začínají účtovat dnem zaslání přístupových údajů účastníkovi.
10.4 Před začátkem zúčtovacího období Poskytovatel vystaví Účastníkovi vyúčtování splňující náležitosti daňového dokladu (dále jen "Vyúčtování"). Vyúčtování obsahuje cenu Služeb, případně jiných souvisejících služeb poskytovaných Účastníkovi s využitím Služby.
10.5 Vyúčtování obsahuje údaje stanovené platnými právními předpisy; může však obsahovat i další údaje.
10.6 Neprodleně po vystavení Vyúčtování jej Poskytovatel odešle tak, aby mohlo být Účastníkovi dodáno nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zúčtovacího období.
10.7 Poskytovatel je oprávněn zasílat Účastníkovi pouze elektronické Vyúčtování na základě dohody Účastníka a Poskytovatele nebo dle podmínek konkrétní Služby na Účastníkem sdělenou e-mailovou adresu.
10.8 Vyúčtované částky musí být uhrazeny připsáním na bankovní účet Poskytovatele ve lhůtě 10 dnů od vystavení Vyúčtování, není-li ve Vyúčtování uvedena jiná lhůta. Nedoručení Vyúčtování nemá vliv na povinnost Účastníka řádně a včas uhradit ceny za poskytnuté Služby. Povinnost Účastníka uhradit vyúčtovanou částku je splněna okamžikem připsání příslušné částky označené variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování na bankovní účet Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn po Účastníkovi požadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky; Účastník je v takovém případě povinen náklady uhradit.
10.9 Provozovatel je oprávněn použít uhrazenou částku na úhradu nejstaršího splatného závazku Účastníka vůči Provozovateli, a to vždy nejprve na úhradu jistiny. Stejným způsobem je Poskytovatel oprávněn použít zálohu, depozitum, přeplatek Účastníka nebo jakoukoliv jinou finanční částku, již má Účastník u Poskytovatele. Není-li třeba této částky takto použít, vrátí Poskytovatel takovou finanční částku Účastníkovi snížením částky k úhradě v následujícím Vyúčtování nebo na žádost Účastníka na bankovní účet Účastníka v České republice, případně na jím uvedenou adresu v ČR, nejpozději do 20 dnů ode dne přijetí žádosti.
10.10 Provozovatel je oprávněn zmocnit třetí osoby k vymáhání svých pohledávek za Účastníkem.
10.11 V případě prodlení Účastníka s placením ceny podle Licenční smlouvy vzniká Poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výše úroků z prodlení je smluvními stranami smluvena s ohledem na konkrétní okolnosti případu ve smyslu ustanovení § 369a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11. Omezení a přerušení poskytování Služeb

11.1 V případě prodlení Účastníka s placením ceny podle Licenční smlouvy může poskytovatel omezit Účastníkovi přístup ke Službě i přístup k Účtu (deaktivace Účtu). Účastník bere na vědomí, že v případě deaktivace Účtu může dojít k odstranění všech dat vložených Účastníkem do software.
11.2 Účastník bere na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob.

12. Zpracování údajů Účastníků

12.1. Ochrana osobních údajů Účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Účastník souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a korespondenční adresa (dále společně vše jen jako „Údaje“).
12.3. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jakékoliv změně v osobních údajích.
12.4 Účastník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Údaje zpracovávat k marketingovým a obchodním účelům (včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a provádění průzkumů trhu) Poskytovatele.

13. Reklamace, lhůty pro jejich uplatnění

13.1 Reklamace se uplatňuje písemně u Poskytovatele. Účastník má právo podat reklamaci ve lhůtě 2 měsíců od doručení Vyúčtování, případně od vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne. V reklamaci Účastník uvede své identifikační údaje, reklamované Vyúčtování a jasně a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.
13.2 Podání reklamace nemá odkladný účinek.
13.3 Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 1 měsíce ode dne jejího doručení.

14. Platnost a účinnost Účastnické smlouvy

14.1 Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
14.2 Licenční smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je Účastník oprávněn vypovědět zasláním písemné výpovědi Poskytovateli s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne doručení výpovědi Poskytovateli.
14.3 Bez ohledu na sjednanou dobu trvání je Účastník oprávněn vypovědět Licenční smlouvu pouhým nezaplacením dalšího období Poskytovateli.
14.4 Poskytovatel je oprávněn písemně vypovědět Licenční smlouvu, resp. všechny Účastnické smlouvy Účastníka, s výpovědní lhůtou 20 dnů ode dne odeslání výpovědi v případě porušení Všeobecných podmínek.
14.5 Vypovězením Licenční smlouvy nejsou dotčena práva Poskytovatele či Účastníka, zejména práva Poskytovatele na zaplacení dlužných částek za poskytované Služby, smluvních pokut a náhrady škody, jakož i ostatních pohledávek.

15. Odpovědnost za vady a škodu

15.1 Poskytovatel neručí za správnost dat přebíraných a agregovaných z jiných informačních zdrojů (jako např. Google Analytics, Google AdWords, Seznam.cz, Google.cz, Sklik.cz apod.) 
15.2 Poskytovatel neručí za případné dopady uplatnění doporučení generovaných v rámci využívání Služby.
15.3 Pokud bylo možno Služby a služby související využít jen částečně anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je Poskytovatel povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s Účastníkem zajistit poskytnutí Služby či související služby náhradním způsobem. V těchto případech Účastník nemá právo na náhradu škody.
15.4. Poskytovatel Účastníkovi neodpovídá za škodu způsobenou zneužitím bezpečnostních kódů a hesel, nedostatečným zabezpečením technických prostředků, jednáním v rozporu s Licenční smlouvou, podmínkami zvláštních služeb či právními předpisy, uvedením nesprávných údajů, například adres, vadným poskytnutím či neposkytnutím služby.
15.5. Účastník dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti Služby, která není výslovně uvedena ve specifikaci Služby, se za vadu nepovažuje.
15.6. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady Služby vzniklé v důsledku užití Služby v rozporu se specifikací Služby ze strany Účastníka nebo třetích osob.
15.7. Účastník dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Účastníka, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Účastníka, za zálohování dat Účastníkem, za stav ostatního programového vybavení Účastníka a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení Účastníka.
15.8. V případě vzniku škody na straně Účastníka v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady Služby si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence omezení náhrady této případné škody včetně ušlého zisku vzniklé Účastníkovi tak, že celková náhrada škody je omezena výší odměny Poskytovatele skutečně uhrazené Účastníkem za předchozí dva (2) zúčtovací měsíce. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Licenční smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Účastníkovi v důsledku vad Služby vzniknout, může činit maximálně částku ve výší odměny Poskytovatele skutečně uhrazené Účastníkem za předchozí dva (2) zúčtovací měsíce.
15.9. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby Služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní či Účtu nebo v důsledku užití webového rozhraní či Účtu v rozporu s jejich určením.

16. Změna Všeobecných podmínek a jejich platnost, změna jiných smluvních podmínek

16.1 Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat Všeobecné podmínky z důvodu změny platné legislativy či změny podmínek na trhu.
16.2 Ukončením trvání Licenční smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran dle těchto Všeobecných podmínek, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení.
16.3 Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah, podmínky, kvalitu a ceny Služeb, případně ukončit poskytování stávajících Služeb z důvodu inflace, zavedením nových služeb, změnou služeb využitých informačních zdrojů apod.
16.4 O změnách v rozsahu, podmínkách, kvalitě a cenách Služeb, jakož i o změně Všeobecných podmínek, bude Poskytovatel Účastníka informovat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami elektronickou cestou.
16.5 Změnu ceníku Služeb Poskytovatel zveřejní zpravidla 30 dnů předem.
16.6 Změnu Všeobecných podmínek Poskytovatel zveřejní nejméně 30 dnů předem.
16.7 Pokud Účastník ve lhůtě 20 dnů ode dne zveřejnění podstatné změny smluvních podmínek, která pro Účastníka představuje jejich zhoršení, nevypoví Licenční smlouvu, má se za to, že takový návrh na změnu smluvních podmínek přijal.

17. Ustanovení společná a závěrečná

17.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Licenční smlouvy se řídí českým právním řádem.
17.2 Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. září 2011.